top of page
  • Skribentens bildChrister Käld

2023 - "Jordens varmaste år någonsin" stämmer dåligt med NOAA:s eget data.

Uppdaterat: 22 jan.

Många har säkert reagerat kraftigt på denna rubrik som spreds över världen för några dagar sedan. MEN HUR STÄMMER DET MED DERAS EGNA MÄTNINGAR. Allt är en fråga om hur man tolkar det och hur man lägger fram texten. Vi dyker ner i deras data.NOAA:s mätvärden


Resultaten av mätningsdata för den globala genomsnittliga medeltemperaturen vid 2023 års slut har fått klimatalarmistiska medier att felaktigt hävda att dessa resultat fastställde att

Dessa påståenden om "det varmaste året någonsin" är baserade på en felaktig bild av det TOTALA resultatet för år 2023.


NOAA:s resultat för år 2023 Annual 2023 Global Climate Report | National Centers for Environmental Information (NCEI) (noaa.gov) finns tillgängliga för 20 globala/regionala områden som listas nedan.Tabell : En sammanställning av de 20 globala/regionala områden från NOAA:s rapport ( gjord av redaktören )

Tabellen visar anomalin för 2023, om det gällde ett rekord, om inte vilken ranking ( inom parentes ) och sista kolumnen visar det högsta eller nästhögsta värdet.

Tabellen är ganska avslöjande. Av de 17 regionala platser som NOAA tar upp i sin rapportering visar

7 rekord och 10 ICKE rekord.


Det är noterbart att värmerekord INTE förekom i de globalt dominerande regionala landområdena som inkluderar : Asien, Europa, Nord Amerika ( se nedan ) , Australien, Hawaii-regionen, Arktis, Stilla Havet, delar av Atlanten, delar av Indiska Oceanen och Antarktis.


Några reflexioner:

Arktis och Antarktis Arktis hade det 4:de varmaste och Antarktis det 40:nde varmaste året 2023. Med tanke på deras dominans och viktighet i det globala klimatsystemet är det anmärkningsvärt hur dessa "låga" placeringar fått en sådan undanskymd plats i rapporten. Det är ändå här som de globala förändringarna först märks.


Arktis har varit nedåtgående nu sedan 2016 när toppen låg på 3.00 och fjolåret låg på 2,55. Det ser ut som fortsatt nedgång där nu i början av 2024. Att inte årets El Niñon liksom föregående 2016 kunde lyfta upp temperaturen till ens nära rekordnivå visar klart att en förändring i Arktis håller på ske.Den högsta temperaturanomalin i Antarktis var 0,65 grader C som inträffade 2007, vilket visas här från NOAA:s Global Times Series-data. Grafen visar tydligt en 16 år lång nedåtgående temperaturavvikelsetrend sedan år 2007 (ignorerad och dold av mainstream). Tydligt tecken på att vi nått toppen för den här gången och svänger neråt. 2023 låg anomalin på 0,15. Går det till minus sidan nästa år?
Nord Amerika * Om man klickar till USA och ser på hur temperaturen där fördelat sig slås man av hur pass stor yta som INTE har värmerekord. Här väcks ju sannerligen frågan hur man då kommit fram till rekord totalt sett? För att få hela Nord Amerika att bli negativ borde ju då Kanada ( därifrån uppgifter saknas i NOAA:s data ???) och Mexiko ha en mycket stark negativ anomali vilket inte data bekräftar via källor på nätet. Här finns stora frågetecken och eftersom NOAA inte går ut med detaljerade uppgifter om hur deras mätningar gått till rätas inte dessa frågetecken ut.NOAA:s temperaturdata för år 2023 visar för amerikanska delstater att 50 av de 52 delstaterna inte upplevde rekordhöga maxtemperaturer år 2023 (endast Maryland och Louisiana är undantag).


Alaska - långt ifrån rekord !

Rapport om Canada saknas helt !

Rapport om Grönland saknas helt !

Det här kan man dock läsa på DMI: hemsida ( Danmarks meteorologiska institution ):


"Varken hösten eller november 2023 på Grönland är rekord, men överlag var det varmt – delvis tack vare samväldets "temperaturlutning".


Asien Asien är ett stort områden med hela Ryssland och Kina.

Vi vet att båda dessa stora områden ( Sibirien och Kina ) haft många köldrekord såväl under vårvintern som sen höst 2023. Ändå noteras inte dessa i NOAA:s rapport utan den text som finns om Asien beskriver mest hur varmt det varit :


Asien hade sitt näst varmaste år som uppmätts med +2,09°C (+3,76°F). År 2023 var det 27:e året i rad med temperaturer över genomsnittet. Asiens 10 varmaste år har inträffat sedan 2007. Asiens trend under perioden 1910–2023 var +0,18°C (+0,32°F) per decennium; Trenden 1982–2023 är dock mer än dubbelt så lång som den långsiktiga trenden (+0,41 °C/74 °F).

Om vi tittar närmare på 2023 ser vi att varje månad från juli till december var antingen den varmaste eller näst varmaste som registrerats, och november månad hade den största positiva temperaturavvikelsen på 3,17 °C (5,71 °F) över genomsnittet. Januari hade den minsta temperaturavvikelsen (+0,86°C/+1,55°F) under 2023.

  • Den 16 juli rapporterade Persiska vikens internationella flygplats i Iran ett värmeindex på 152°F (66,7°C).


Syd Amerika och Afrika

Att dessa områden har fått något högre värden än normalt beror till stor del på att det är just här den rådande El Niñon påverkar som mest vad beträffar temperaturen.


Europa Att notera är också att hela Europa INTE legat på rekordnivå trots de varma månaderna kring medelhavet i sommar. Medierna har ju inte sparat på notiser och helsidesbilder om bränder och värmeböljor som plågat Europa. Det kan vara svårt för dem att acceptera att Europa inte hade ett rekordår.Hur inverkar då befolkningstillväxten?


De enormt ökande globala befolkningstäthetstillväxtresultaten som har inträffat under NOAA:s mätperiod för temperaturanomali från mitten av 1800-talet till 2023 och effekterna av denna befolkningstäthetstillväxt på de globala yttemperaturerna tas inte upp i NOAA:s rapport för år 2023. Alla landbaserade temperaturgivare är inte kalibrerade för detta.


Detta viktiga klimatvetenskapliga område behandlas av klimatforskare, inklusive Dr. Roy Spencer, som har utfört analyser som utvärderar ökad urban befolkningstäthet, tillväxteffekter på uppvärmning av ytluftens temperatur, definierad som Urban Heat Island (UHI) effekter.

Dr. Spencer noterar följande angående effekterna av UHI på uppvärmningen i amerikanska befolkningscentra:
"Som jag tidigare meddelat, visade vår artikel som lämnats in för publicering om metoden att UHI-uppvärmningen i USA sedan 1895 är 57 % av GHCN-uppvärmningstrenden i genomsnitt för alla förorts- och stadsstationer ", säger Spencer

Denna analys visar att sommaruppvärmningen i amerikanska städer överdrivs med 100 % under perioden 1895 till 2023.

Långsiktiga globala ökande befolkningstäthetseffekter på lufttemperaturen finns på alla platser över hela världen, vilket resulterar i varmare stadsområden jämfört med förorter, vilket presenteras i Dr. Roy Spencers analys här.

Nedan ses motsvarande jämförelse för Europa :De kvantitativa sambanden mellan temperatur och population är nästan desamma oavsett om jag använder GHCN-rådata eller justerade (homogeniserade) data, där homogeniserade data ger en något starkare UHI-signal. De är också ungefär desamma oavsett om jag använde data från 1880-1920 eller 1960-1980; För denna globala datauppsättning används alla år (1880 till 2023) tillsammans för att härleda de kvantitativa sambanden, säger Spencer.


"Med "total UHI-effekt" menar jag hur mycket varmare platserna är jämfört med vildmarksförhållanden (noll befolkningstäthet). Jag betonar de varma årstidsmånaderna, vilket är när UHI-effekten är som starkast."


UHI-effekten av befolkningstäthetstillväxt återspeglas i färgkodade globala regioner på världskartan som visar ökande UHI-temperaturpåverkan från 0,01 grader C till 2,7 grader C som anges i förklaringen. Allt eftersom åren går och befolkningstätheten ökar runt om i världen, ändras regionala färgmönster från gult, till grönt, till rött, till lila, etc. som betecknar ständigt ökande UHI-temperaturökningar över tiden.


Dessa ökande temperatur-UHI-påverkanstemperaturer är helt klart av betydande relevans jämfört med NOAA:s intervall av blygsamma globala förändringar i mätningen av avvikelser i den globala medeltemperaturen över tid, som vanligtvis mäts i tiondelar av en grad C som varierar över fleråriga perioder.


Vidare noterar Dr. Spencer att världens befolkning i allt högre grad flyttar till stadskärnor med den verkligheten som medför högre UHI-temperatureffekter som felaktigt framförs av IPCC och deras mediaförespråkare som drivna av epitetet "global uppvärmning" när han avslutar:

Över 50 procent av befolkningen bor nu i stadsområden, och den andelen ska närma sig 70 procent år 2045. Den här sommaren har vi sett hur media rapporterar om temperaturrekord som slås för olika städer och de blandar vanligtvis ihop urban värme med global uppvärmning, även om en sådan rekordvärme i allt högre grad skulle inträffa även utan global uppvärmning.Vi testar rekorden mot YTA och BEFOLKNINGTabellen ovan innehåller data för de av NOAA valda globala klimatregionenarnas yta och befolkningsmängd ( data från Wikipedia, obs: gammal data om befolkningsmängd gör att totala inte blir 8 miljarder som det lär vara i dag ) .


Dessa data visar att :


61 % av jordens landyta  INTE upplevde det varmaste året 2023

och att :

73 % av jordens befolkning INTE upplevde ett rekordvarmt år 2023.


Med ovanstående data blir det bara missvisande och FEL att gå ut med storstilade rubriker om att 2023 var det varmaste året hittills på jorden- t.o.m. varmast på 100.000. Det minskar bara ytterligare på förtroendet för NOAA och IPCC.


Hur spår man 2024 då?

Med hjälp av en Monte Carlo-metod (Arguez et al, 2013) tog NCEI hänsyn till den kända osäkerheten för den globala årliga temperaturen på land och i havet i den årliga rankningen 2024. Med beaktande av osäkerheten och antagandet att alla år (1850–2023) i tidsserien är oberoende av varandra, är chansen att 2024 är


  • Varmaste året som någonsin uppmätts: 32,58 %

  • Ett av de fem varmaste åren: 98,8 %

  • Ett av de 10 varmaste åren: 100,0 %

  • Ett av de 20 varmaste åren: 100,0 %

  • Varmare än genomsnittet för 1900-talet: 100,0 %

  • Varmare än genomsnittet för 1991–2020: 100,0 %


Vi får väl se !
Christer Käld
560 visningar2 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page