top of page
  • Skribentens bildChrister Käld

Den FELANDE KOLDIOXIDKÄLLAN :::: Del 5/5

Havens förmåga att hantera koldioxid har inte beaktats i tillräckligt hög grad i IPCC:s rapporter. Redan i kolcykelmodellen vi såg i del 1 innehåller haven

38 000 Gt kol, 98 % mera kol än atmosfären.
I förra delen ställde vi frågan om havens förmåga att fungera som kolsänkor är mera dominerande än deras förmåga att fungera som kolkällor. M.a.o. är avgasningen större än absorptionen i haven vad beträffar CO2?Forskning visar att avgasningen är större


Den rådande åsikten är att haven bör betraktas som sänkor men undersökning visar på det motsatta. Forskare vid flera spanska universitet använde data från nio spanska expeditioner som genomfördes mellan 1991-2000 i subtropiska nordöstra Atlanten för att beräkna bruttoprimärproduktion (fotosyntes) och respiration. De fann att två tredjedelar av de 33 undersökta stationerna hade en andningsfrekvens som var högre än fotosyntesen. Det betydde att växtplanktonen inte fixerade koldioxid tillräckligt snabbt, och haven, eller åtminstone nordöstra Atlanten, kunde vara en kolkälla istället för en kolsänka.

Forskarna fann att den genomsnittliga fotosyntesen över alla marina stationer i nordöstra Atlanten var

2 600 + 271 mg O2/m2/dag, medan den genomsnittliga växtandningen var 3 821 + 276 mg O2/m2/dag. Det är tydligt att andningshastigheten var långt högre än fotosyntesen.


Nu gällde denna undersökning visserligen bara en del av våra hav men det är svårt att bortse från den möjligheten att det även kunde gälla andra hav. Denna serie har även visat att det på rent fysikaliska och kemiska grunder pyser ut koldioxid ur haven eftersom de har blivit varmare.

HAVEN via termisk avgasning är alltså den felande koldioxidkällan.
Man bör kanske dela in havet i två skikt. Ytvattnet som mera fungerar som en transportör av CO2 ned till djuphavet där de karboniserade processerna äger rum.
Av bilden ovan som visar den stora skillnaden i volym mellan ythav och djuphav kan vi utgå från att ythavet svarar för en försumbart liten del av det totala havsupptaget av antropogena koldioxidutsläpp. Man räknar därför med att transporten av koldioxid (den del som inte ythavens växtlighet fotosyntetiserar) går väldigt snabbt ner till djuphaven där själva relaxationsprocessen tar vid.Den slutgiltiga kolbudgeten


I del 1 beskrev vi kolbudgeten ur IPCC:s perspektiv där vi konstaterade att det fanns en felande koldioxidkälla eftersom den budgeten inte gick ihop. Professor Gösta Pettersson har i sina beräkningar kommit fram till att av den totala mängden utsläpp av antropogen koldioxid från 1850 fram till 2010 har uppskattningsvis 60% tagits upp av haven och 21% av biosfären i deras fotosyntesprocess. Resten 19% har då stannat kvar i atmosfären och bidragit till att luftens CO2-halt kommit upp till dagens nivå. Termisk avgasning ( + övriga naturliga källor som vulkanism m.m. ) står för resten.

Observera att budgeten här nere står för Petterssons beräkningar. Flera forskare bl.a. Salby och Harde har dock kommit till betydligt lägre siffror än 19% som stannat kvar i atmosfären. Deras värden skulle alltså leda till att haven tagit upp betydligt mera koldioxid.Nettoflödet av koldioxid från luft till hav bestäms här av skillnaden mellan havets upptag av antropogen koldioxid och havets termiska avgasning : 4,8 - 2,3 = 2,5 GtC/år.


Nu går budgeten ihop. Den empiriskt uppmätta relaxationtiden (se del 2) är alldeles för kort för antropogena utsläpp skall kunna vara den helt dominerande orsaken till att lufthalterna av koldioxid ökat så som Keelingkurvan anger.Annan forskning håller med


Professor David Dilley kommer till samma förhållande : 80% naturliga och 20% antropogena.Klimatmodellerna ger fel bild av verkligheten


Även om olika forskare kommer till olika resultat angående mängden koldioxid som lämnar kvar i luften av våra utsläpp motbevisar dock ALLA att de antropogena utsläppen är den enda källan att räkna med.


Det är alltså uppenbart att IPCC grundar sina kolcykelbedömningar på MODELLER som är teoretiskt osunda och ger en felaktig bild av verkligheten gällande utbytet mellan luft och hav. De utgår från Bernmodellen som många forskare dömt ut. ( Varför ökar atmosfärens koldioxidhalt? - Klimatupplysningen )


Klimatmodellernas negligering av TEMPERATURBEROENDET av koldioxidens vattenlöslighet är vetenskapligt OFÖRSVARBAR. Klimatmodeller kräver skattningar av luftens framtida koldioxidnivåer som ingångsvärden vid beräkningar av förväntade framtida temperaturer. Om termisk avgasning har en betydande inverkan på CO2-nivåerna ställs man inför problemet att man måste veta vad de framtida temperaturerna kommer att bli för att kunna beräkna dem. Låter det logiskt? För att erhålla sådana värden måste man uppskatta vissa parametrar vilket i sig skapar stora osäkerheter. Det är INTE någon ideal situation för en klimatmodellerare. Gaffeln för resultatvärden ( de olika scenarierna ) blir ÄNNU större. Den är ALLDELES för stor redan i dag.
Slutsatser vi kan dra av denna serie


  • Vulkanismen har en märkbar inverkan på CO2 halten i atmosfären

  • Keelingkurvan är manipulativt ihopplockad och endast en skrivbordsprodukt

  • Klyvöppningsdata och kemiska analysdata visar att Keelingkurvan inte är korrekt

  • Haven är en betydande kolkälla som genom termisk avgasning avger CO2 till atmosfären

  • Haven är även en kolsänka som har möjlighet att absorbera mera CO2 än man trott

  • IPCC:s modeller UNDERSKATTAR grovt de naturliga orsakerna till luftens högre CO2-halt

  • Luftens ökning av CO2-halten i atmosfären sedan 1900-talets början beror till högst 19% av antropogena utsläpp och resten kommer från naturliga källor.IPCC:s bild av de naturliga klimatpåverkande faktorerna


Så här står det i IPCC:s rapport AR6 den del som går till beslutsfattarna SPM:


Denna serie har inte berört orsaken till den globala temperaturökningen vi såg under 1900-talet utan ENBART berört källorna till den ÖKADE koldioxidhalten i atmosfären.

Nästa serie kommer att fokusera på möjliga ORSAKER till uppvärmningen. Observera att ordet "orsak" står i pluralis. Klimatet är inte så enkelt att vi som IPCC kan fastslå att ALLT beror av en enda orsak, som i IPCC:s fall är våra utsläpp. Att om vi bara får bort dessa så vänder kurvorna och jorden återgår till förindustriell tid, när det då enligt dem var ett idealklimat. Åtminstone jämförs alla värden med den tiden.Geolog Thomas Callagher säger så här :

"Atmosfären är inte en plats för långsiktig lagring utan den kommer att flytta sin klimatenergi tillbaka till haven eller så kommer den stråla ut till rymden”


Christer Käld


_____________________________________________________________________Källa :


boken FALSKT ALARM - Klimatfrågan ur ett vetenskapligt perspektiv av

Professor emeritus Gösta PetterssonForskning som visar att avgasning är större än absortion i oceanerna295 visningar7 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

7 Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Goran Akesson
Goran Akesson
Mar 09

Den för mig helt avgörande frågan är om de 1,5GtC/19% i tabellen de facto ökar atmosfärens koldioxidhalt eller inte, ceteris paribus? Mitt eget svar, med hänvisning till data från Pinatubo studien är att så icke sker. Atmosfärens nuvarande koldioxidhalt är den rätta fysiskt sett, oavsett antropogena utsläpp, vilka inte påverkar den absoluta nivån.

Det betyder däremot inte att den antropogena nivån skulle kunna vara några procentenheter, i enlighet med beräknad isotopfördelning mellan C12, C13 & C14.

Den som hävdar annorlunda måste i likhet med verkliga data, som ligger bakom såväl Pinatubo studiens resultat som beräkningen av C12/13 andelen i atmosfären, kunna visa på sådana verklighetsbaserade analyser och deduktioner, inte modellbaserade konklusioner.


Like

Christer Käld
Christer Käld
Mar 09

Torbjörn // Tack för din fråga. Du menar kanske tabell 6. Den felande sänkan från del 1, 2,6 GtC, finns insatt som "upptag i biosfären" i tabell 8. IPCC har bedömt att nettoflödet från luft till hav bara är 2,2 GtC. De har också tagit den ensidiga ståndpunkten att detta nettoflöde ENDAST återspeglar havets upptag av antropogena utsläpp. Hur de kommit fram till detta låga värde har jag ingen aning om men Gösta Pettersson som gjort denna tabell med beräkningar bakom har säkert då bedömt att denna saknade sänka härrör sig från de upptag som biosfären tagit upp. Då går ju budgeten, såväl IPCC:s som Petterssons ihop : 6,4 + 1,6 = 8 / 2,2 + 2,6 + 3,2 …

Like
Torbjörn Ripstrand
Torbjörn Ripstrand
Mar 10
Replying to

Hej

Visst är det så. Tänkte du kunde förtydliga i texten under vilket ”namn” den försvunna länken hittas i tabell 6.

Like

Torbjörn Ripstrand
Torbjörn Ripstrand
Mar 09

Tack Christer


I tabell 8 så har du inte med ”den felande länken” längre enligt den tabell du hade med dig 1a avsnittet.

Blir därför svårt att förstå hur det förändrats jämfört med IPCC.

Like

Goran Akesson
Goran Akesson
Mar 08

Jag tycker att Din serie inlägg kring varifrån koldioxiden i atmosfären kommer är mycket bra. Dock vill jag komplettera med några tillägg, hämtade från analys i samband med vulkanutbrottet Pinatubo den 15 juni 1991. Analysen är The Pinatubo Study Phase 1 (Bromley & Tamarkin, 2022);

• De två åren som följde på utbrottet tog naturliga omgivningsorsaker*(se nedan) bort >25 ppm(molmått inte volym 358-333). Det utraderade hela tillskottet från alla källor från 17 maj 1974 till 15 juni 1991, enligt referens Global Monitoring Laboratory of NOAA/Scipps Oceanographic Institute (MLO). Under de två följande åren därpå återvanns hela nedgången med råge, dvs. visst tillskott.

• Analysen visade att retardationen motsvarade en specifik impuls 239 ggr större än motsvarande för den genomsnittliga accelerationen…


Like

bengt
Mar 08

Min käre Christer, du är en revolutionär. Många tjänar dock på paradigmet och många politiker har bundit dig vid masten. Sverige gick dock med i NATO och Hultqvist medverkade aktivt t65rots bragelöfte. Förhoppningsvis kommer EU-valet att punktera de värsta excesserna.

Like
bottom of page