top of page
  • Skribentens bildChrister Käld

IPCC:s klimatmodell stämmer perfekt överens med mätresultaten – varför?

Uppdaterat: 10 jan.


I IPCC:s rapport AR5 2011 rapporterade man om en temperaturökning på 1,01 °C, vilket var ca 38 % högre än den rapporterade uppmätta temperaturökningen på 0,85 °C. Man hade s.a.s "missat målet" lite.

Sedan kom vi till AR6 2019 och hör och häpna, felet mellan modellen och den uppmätta temperaturen hade praktiskt taget försvunnit. Var skedde förändringen till en så betydande förbättring av likvärdigheten? Man kan fråga sig: förbättrades modellen så mycket, eller började naturen följa IPCC:s klimatmodell? Medierna rapporterade inget om detta.


Så här säger Dr. Antero Ollila.Antero Ollila

M.Sc. processteknik, januari 1972, Uleåborgs universitetLic. - Teknologie -ingenjör i processdynamik, januari 1974, Uleåborgs universitet - Teknologie doktor i kvalitetsledning, jan. 1996, Tekniska högskolan

IPCC:s klimatmodell Figur 1 visar huvuddragen i IPCC:s klimatmodell. Temperaturförändringen på 1,27 °C som beräknats av IPCC-modellerna är praktiskt taget densamma som den uppmätta temperaturen. IPCC:s GCM-modell verkar vara perfekt, eller hur?


I en tid av bedrägerier på nätet har en ny folkvisdom dykt upp: Om något verkar för bra för att vara sant är det inte sant. I det här inlägget kommer jag att visa att detta även gäller IPCC:s klimatmodell. I mina beräkningar använder jag IPCC:s siffror och modeller, så låt oss gå lite djupare in i ämnet och se hur IPCC manipulerar resultatet.
Figur 1. Huvudelementen i IPCC:s klimatmodell enligt figur 7.8 i AR6. Observerade och modellberäknade (totala) temperaturmarkeringar har lagts till, liksom märkning av troposfäriska aerosoler.


Aerosoler och moln Som visas i figur 1 är koldioxid CO2 den huvudsakliga temperaturlyftaren. Det finns ett annat nyckelelement i bilden som IPCC inte vill prata om, det ignoreras oftast, och det är troposfäriska aerosoler, det vill säga små partiklar i atmosfären, inklusive moln. Aerosoler sänker temperaturen med 0,5 grader, medan CO2 höjer den med cirka 1,0 grader. Aerosoler spelar därför en viktig roll i IPCC:s modell och deras påverkan är mycket större än metan och lustgas.


Det finns flera skäl till IPCC:s tystnad. För det första är aerosolernas effekt på temperaturen ganska dåligt känd. Finländska klimatforskare har specialiserat sig på aerosoler. Professor Markku Kulmala och hans kolleger vid Helsingfors universitet utvecklar fortfarande aerosolmätningsmetoder. Än idag finns det inget globalt nätverk för aerosolmätning.


IPCC hävdar att de känner till effekterna av aerosoler beräknade från 1750 till 2019. Man behöver inte ens ha en forskares expertis för att med sunt förnuft bedöma att IPCC beräknar effekten av aerosoler med hjälp av antingen SHAKE- eller STETSON-metoderna, dvs Shake from the sleeve or pull out of a hat. Aerosoleffekten på -0,5 grader kan knappast ens kallas en "kvalificerad gissning".


Manipuleringen av IPCC:s klimatmodell kan enkelt verifieras med hjälp av CERES-data från 2000-talet.


Figur 2. Baserat på CERES-data, förändringar i total solstrålning (röd kurva), kortvågsstrålning som reflekteras av jorden (blå streckad linje), kortvågsstrålning som tas emot av jorden (SW-strålning nedvällning = dSW) (ljusröd kurva) och temperatureffekten av den senare strålningen enligt IPCC-vetenskapen (positiv vattenåterkoppling).Solstrålningen ökade men hur noterade IPCC detta?

Figur 2 visar att nettomängden kortvågsstrålning som jorden tar emot (betecknad dSW från och med nu) började växa kraftigt under den förra super-El Niño 2015-2016. Sedan dess har det skett förändringar i mängden dSW, men det som är viktigt är en tydlig ökning. dSW-kurvan av Loeb et al. är exakt likadan som SW-strålningens nedvällning (= dSW) i figur 2 och de fann att förändringar i lågt molntäcke orsakade SW-strålningsförändringarna. Samma kurva finns också i figur 7.3 i AR6. Den totala solinstrålningen (TSI = Total Solar Inradiance) har varierat beroende på solfläckscykler under perioder på cirka 11 år, men för närvarande växer TSI något.


Eftersom jag kommer att jämföra siffrorna i AR5- och AR6-rapporterna visar figuren de så kallade väsentliga åren i AR5- och AR6-rapporterna; dvs. rapporterna beräknar värdena för klimatvariabler för dessa år.

Mängden kortvågsstrålning som jorden tog emot var 0,42 W/m2 år 2011 och 1,55 W/m2 år 2019, vilket innebär att mängden solstrålning ökade på åtta år med 1,13 W/m2 Denna siffra kan jämföras med den totala förändringen i strålningsdrivning (RF) på 0,44 W/m2 från 2011 till 2019 enligt AR5 och AR6.


Nyckelfrågan är, hur tog IPCC hänsyn till denna betydande temperaturhöjande förändring?


Det utelämnades. I själva verket hände det motsatta, eftersom IPCC räknade ut att denna faktor sänkte temperaturen.


Bevisen kommer från tabelldata i figur 3.


Figur 3. IPCC rapporterar AR5 och AR6 om strålningsdrivning orsakad av klimatförändringar per huvudkategori och deras temperatureffekter 2019 (referensåret 1750).


Ren manipulation Manipulationen av IPCC kan ses i figur 3 under "Aerosoler och moln". Om IPCC hade tagit hänsyn till denna faktor i nettomängden solstrålning i dSW, så borde det återspeglas i de numeriska värdena. Figur 3 visar att "Aerosoler och moln totalt" var -0,8 W/m2 år 2011 och -1,0 W/m2 år 2019. Enligt IPCC har effekten av moln i aerosoler alltså blivit en temperaturminskande forcering på -0,18 W/m2 och en temperaturpåverkan på -0,09 grader. Detta är anmärkningsvärt, då CO2 kunde värma klimatet med 0,22 grader samtidigt.


Då kan man bara analysera och spekulera i varför IPCC gör detta. En trolig orsak finns i figur 4. Den gula kurvan som visas (temperatureffekten) i figur 2 och 5 har beräknats med hjälp av IPCC:s enkla modell


dT = λ * RF (1)


där dT är förändringen i yttemperatur, λ är klimatkänslighetsparametern och RF är förändringen i strålningsdrivning. Enligt figur 3 är parametervärdet för klimatkänslighet 0,47 K/(W/m2), vilket innebär att modellen inkluderar positiv vattenåterkoppling, vilket är en "robust" egenskap hos alla GCMC. Funktionen hos ekvation (1) kan verifieras genom att jämföra TRC-värdet, som beräknas vara 1,85 °C, och IPCC-värdet som är 1,8 °C. Utan denna återkoppling är värdet på λ 0,27 K/(W/m2), vilket jag har använt i min modell, referens 1.


Figur 4. Uppvärmningsberäkningar av IPCC:s klimatmodell och min egen klimatmodell från 2001 och framåt, inklusive mängden nettosolstrålning som jorden tar emot, effekten av koldioxid och effekten av ENSO-effekten.Värdet hade blivit för högt, därför lämnades molnpåvekan bort Den temperaturökning som ges av IPCC-modellen, beräknad genom att ta hänsyn till ökningen av dSW på 1,61 W/m2 med början 2001, ger en temperatureffekt på 0,76 grader. Då skulle temperaturökningen 2019 enligt IPCC-modellen ha varit 1,27 + 0,76 = 2,03 grader. Det är därför IPCC beslutade att inte inkludera denna SW-påverkan (eller molnpåverkan). Värdet skulle helt enkelt ha blivit för högt.


Man kunde också plocka fram IPCC:s vetenskapliga fel från tidigare rapporter, som relevansen av 2005 års modell och den uppmätta temperaturen när de också visade sig vara likvärdiga. Därefter skrevs värdena för 2011 in i rapport AR5, och modellen gav ett RF-värde på 2,26 W/m2 och en motsvarande temperaturökning på 1,01 °C, vilket är ca 38 % högre än den rapporterade uppmätta temperaturökningen på 0,85 °C.


Sedan kom vi till AR6-2019 och hör och häpna, felet mellan modellen och den uppmätta temperaturen hade praktiskt taget försvunnit. Helt plötsligt. Detta faktum noterades i rapporten med många ord och siffror, medan det stora felet doldes i rapporten AR5 och ingenting sades om det. Medierna skrev inte heller ett ord.


Var skedde förändringen till en så betydande förbättring av likvärdigheten? Man kan fråga sig: förbättrades modellen så mycket, eller började naturen följa IPCC:s klimatmodell?

Förklaringen : NATURLIG ORSAK - men det "trollades" bort


Förklaringen är att naturen kom emellan, molnigheten minskade och temperaturen steg nästan helt enligt IPCC:s modell när dSW uteslöts. dSW ökade faktiskt temperaturen dT = 0,27 * 1,61 = 0,44 °C, vilket främst förklarar ökningen av yttemperaturen från 0,85 °C 2011 till cirka 1,3 °C 2019.


Så IPCC utnyttjade denna faktiska temperaturökning orsakad av kortvågsstrålning men utelämnade den från sina modellberäkningar eftersom temperaturen på deras sätt skulle ha överstigit 2,0 °C och då hade ju alla förstått att det kan ju inte vara sant. Skicklig manipulation!


Även om denna faktor har funnits där för alla att se i IPCC:s rapporter, har den inte väckt någon uppmärksamhet.


Dr. Antero OIlila https://www.climatexam.com/Referenser:

1. Ollila A. Global Circulation Models (GCMs) Simulate the Current Temperature Only If the Shortwave Radiation Anomaly of the 2000s Has Been Omitted, 2021. Current Journal of Applied Science and Technology, 45-52. DOI: 10.9734/cjast/2021/v40i1731433.184 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page