top of page
  • Skribentens bildChrister Käld

Behöver vi vara oroliga för kommande havsnivåhöjningar?

Vi läser om hoten för kommande havsnivåhöjningar i media och folk blir oroliga. FN varnar för att haven kan stiga med upptill 3 meter medan andra säger att det är överdrifter. Hur kommer det egentligen att bli och hur fort? Data från tidvattenmätare visar dock att havsnivåtrenden INTE har förändrats på över 100 år och visar inga tecken på drastisk acceleration. Vi skall återkomma till det men vi börjar med att se tillbaka i historien.Arbetare kör sina motorcyklar genom översvämningarna i Semarang i Indonesien förra året. Bild: Antara Foto/ReutersKlimatkrisen
500 miljoner år tillbaka i tiden


Som en del av det naturliga kretsloppet har havsnivåerna ökat eller minskat under vår planets historia. Vatten som frusit i istäcken smälte under de varmare perioderna, vilket bidrog till havsnivåhöjningen. Detta var vanligtvis en gradvis process som spreds över tusentals år. Under geologisk tid har havsnivån fluktuerat med mer än 300 meter, möjligen mer än 400 meter. De främsta orsakerna till havsnivåfluktuationer under de senaste 15 miljoner åren är Antarktis istäcke och landhöjning under varma perioder.200 000 år tillbaka


Den nuvarande havsnivån är cirka 130 meter högre än det historiska minimumet under denna period. Havsnivån har alltså stigit i jämn takt sedan den senaste inlandsisen smalt bort. Historiskt låga nivåer nåddes under det senaste istidsmaximumet (LGM), för cirka 20 000 år sedan. Senast havsnivån var högre än idag var under Eem, för 130 000 år sedan då den var ca 8 m över dagens nivå.Under Holocen


Under avsmältningen sedan den senaste istidens maximum , för mellan cirka 20 000 och

7 000 år sedan, steg havsnivån med totalt cirka 100 m , ibland med extremt höga hastigheter, på grund av den snabba avsmältningen av Brittisk-Irländska sjön, Fennoskandien, Laurentide, Barents hav, Petagonien och delar av Antarktis istäcken. I början av avsmältningen för cirka 19 000 år sedan kan en kort, högst 500 år lång, händelse ha bidragit med så mycket som 10 m till havsnivån med en genomsnittlig hastighet på cirka 33 mm/år. Under resten av tidig Holocen varierade havsnivåhöjningen från en högsta nivå på cirka 20,0–8,6 mm/år till så låg som 0–9 mm/år under korta perioder av accelererad havsnivåhöjning.

Solida geologiska bevis, till stor del baserade på analyser av djupa kärnor av korallrev, finns bara för tre större perioder av accelererad havsnivåhöjning, så kallade smältvattenpulser, under den senaste avsmältningen. Den första, Meltwater pulse 1A, varade mellan ca 14 600 och 14 300 år sen och hade en stigning på 13,5 m under cirka 44 år.
De senaste 140 åren och framtiden


Figuren nedan visar ett diagram över hur havsytan stigit de senaste 140 åren, ca 20 cm sedan 1900. Den bruna linjen visar en prognos som Andy May gjort. Prognosen förutspår att havsnivån kommer att stiga mellan 148 och 258 mm till år 2100.

" Många forskare kallar detta alarmerande , men människor har framgångsrikt anpassat sig till mycket högre havsnivåhöjningar i det förflutna och de gjorde det utan den teknik vi har idag. När vi betänker att det genomsnittliga dagliga tidvattenintervallet på öppet hav är

1 000 mm , verkar drygt 20 cm havsnivåhöjning under 100 år inte så mycket. Under 1900-talet steg havsnivån 15 cm , var det någon som märkte eller brydde sig, bortsett från några forskare? " - säger May.
IPCC:s modell IPCC har försökt sig på att modellera olika scenarier för hur höga havsnivåer kommer att stiga fram till år 2100, baserat på hur väl mänskligheten lyckas mildra klimatkrisen som de uttrycker sig. Varje scenario är resultatet av komplexa beräkningar som tar hänsyn till sannolika utsläpp, men som också tar hänsyn till potentiella socioekonomiska förändringar som befolkning, stadstäthet, utbildning, markanvändning och välstånd – som också påverkar användningen av fossila bränslen.

  • Mest optimistiska: 1,5 C uppvärmning = 28-55 cm havsnivåhöjning IPCC kallar detta för sitt " hållbarhetsscenario " : SSP1-1,9

  • Mitt på vägen: 1,8 C = 32-62 cm Förutsatt att socioekonomiska och tekniska trender inte förändras markant kvarstår ojämlikheten, men vi kan nå ett "lågt" utsläppsmål : scenario SSP1-2,6

  • Regional rivalitet: 2,7C = 44-76 cm Ett mellanliggande scenario för utsläpp av växthusgaser där nettonoll inte uppnås till år 2100 : scenario SSP2-4,5

  • Ojämlikhet: 3,6C = 55-90cm Ett scenario med mycket höga utsläpp där CO2 fördubblas från nuvarande nivåer fram till 2100 på grund av mycket ojämlika investeringar i humankapital, ökande ojämlikhet mellan och inom länder och ökade investeringar i kol : SSP3-7

  • Fossil duellutveckling: 4,4C = 63-101cm+ Social och ekonomisk utveckling är kopplad till exploatering av fossila bränsleresurser för att driva energiintensiva livsstilar runt om i världen. IPCC varnar också för ett scenario med "låg sannolikhet och hög påverkan" där instabilitet i inlandsisen driver havsnivåer över 2 meter bara i slutet av detta århundrade: SSP5-8,5


I IPCC:s senaste stora rapport AR6 har de reviderat sin tidigare prognos från SSP5-8,5 ner till SSP5-4,5. De har kanske insett att de tagit i alldeles för mycket. Men de vidhåller att havsnivån är accelererat stigande. Andy Mays analys


Fysiker och paleoklimatexpert Andy May är kritisk till IPCC:s prognoser.

" Medan AR6 plockade russinen ur kakan för att stödja sin slutsats att havsnivåerna accelererar, kom vi i vår analys fram till motsatt slutsats genom att använda alla data på ett statistiskt giltigt sätt " säger Andy May.

" Det betyder inte att vår prognos stämmer, men det betyder att AR6-spekulationen om att havsnivån kan stiga med flera meter till 2150 är extremt osannolik och bäst kan karakteriseras som oansvarig spekulation. Vår analys fann inga statistiska bevis för acceleration och gav en linjär extrapolering ".

Även om uppvärmningen av haven och jordens yta helt klart är orsaken till att landbaserade glaciärer smälter, vilket bidrar till stigande havsnivå, ger AR6 inga bevis för att uppvärmningen orsakas av mänskliga aktiviteter. De använder modeller för att dra slutsatser om att människor orsakade det, men tyvärr är deras modeller inte heller statistiskt giltiga, vilket visas av McKitrick och Christy (McKitrick & Christy, 2018).


Vi kan alla vara överens om att människan förmodligen har en viss inverkan på den atmosfäriska uppvärmningen, men vi vet inte hur mycket som orsakas av människan och hur mycket som är naturligt, eftersom vi är på väg ut ur den ovanligt kalla Lilla Istiden. Vidare avslöjade May:s analys att den 30-åriga havsnivåhöjningen vi nu sett är en distinkt naturlig svängning.

-glaciäris

-smältande istäcken

-varmare hav ( vattenexpansion )

är sannolikt ansvariga för det mesta av havsnivåhöjningen, som AR6 konstaterar, men den mänskliga delen av den uppvärmningen kan vara ganska liten.

Ur en rent statistisk synvinkel är AR6-påståendena således klart överdrivna. En ordentlig analys av data leder till en prognos på ungefär 20 cm havsnivåhöjning fram till 2100 om inte andra naturliga händelser kommer att påverka nivån. År 2100 kommer våra efterkommande att veta vem som hade rätt.

312 visningar4 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

4件のコメント

5つ星のうち0と評価されています。
まだ評価がありません

評価を追加
Christer Käld
Christer Käld
1月26日

Göran// Tack för fin information. Har hört om ett storskaligt projekt , ITGC vill jag minnas det hette, där de under 5 år mellan 2018 och 2023 skulle ta reda på vilka risker det finns för denna s.k. domedagsglaciär att kollapsa. Har du hört något om detta projekt och om de kommit med någon rapport?

Nu gjorde jag ju ett inlägg för en tid sedan om överraskande istillväxt på Antarktis Ny studie: Otrolig ökning av istäcket över Antarktis 2021 och 2022. (klimatvett.fi) i december ( på Östantarktis ) . Undrar om detta projekt fick med den biten alls?


Läste om en annan studie som visade att isen inte hade minskat ovanpå domedagsglaciären utan under. De hade borrat hål ( gul…


いいね!
Christer Käld
Christer Käld
1月28日
返信先

Tack för bra svar 😀

いいね!

Goran Akesson
Goran Akesson
1月26日

Det är självklart smältning av landbaserade glaciärer, som utgör den mest potentiella risken för havsnivåhöjningar;

• Den senast estimerade havsnivåhöjningen skedde i tidsspannet 350-450 AD. Orsakad av isytekollaps i Antarktis var havsnivåhöjningen ca 3 m, mest troligt direkt relaterad till ca år 310 ADs (super) Grand Solar Maximum. Den efterkommande solinstrålningsminskningen (hela elektromagnetiska outputen) medförde en sänkning av havsnivån genom ökande isackumulering på Antarktis.

• Thwaites-glaciären (och näraliggande Pine Island-glaciären) i Västantarktis är av 'klimatalarmister' tid efter annan den glaciär, som anges 'på väg att smälta', naturligtvis en följd av ökande koldioxidhalt/AGW. 'Dess läge skulle vid smältning innebära att dess nuvarande skydd för andra österut belägna glaciärer skulle försvinna och likt en domedagsanalogi ge katastrofala havsnivåhöjningar' är resonemanget. Nyare geofysiska…

いいね!
bottom of page