top of page
  • Skribentens bildChrister Käld

Uppvärmningen troligen på väg mot sitt slut enligt teknisk analys av temperaturgraferna.

Här förklarar analytiker Alvar Nyrén hur han genom att analysera hur temperaturen rört sig i tiden kan bedöma en möjlig utveckling härifrån och framåt.

Analysen grundar sig på ren rådata


Min metod för att analysera naturliga rörelser som klimatet är den vetenskapliga metoden, d.v.s. den som bygger på analys av data från verkligheten, och eftersom klimatrörelserna tolkas bäst genom temperaturutvecklingar är underlaget de serier av mätdata som finns tillgängliga. Inte korrigerade och tillrättalagda mätdata utan ”rådata”.


Jag skall kort beskriva något angående detta och jag gör det utan förbehåll och större

reservationer, men även om det kan verka lite kaxigt så gör jag så för att inte bli långrandig och helgarderande, och vidare förklaringar kan ses i bl.a. de 43 avsnitt i serien jag avverkat


Utvecklingen är inte slumpmässig utan följer ett mönster


Teknisk analys (TA) som jag använt ca 35 år, varav de senaste 27 på heltid, används vanligtvis för analys av finansmarknaden, och kan användas för analys av ex. aktier, index, räntor, valutor m.m.. Många förstår inte att anledningen till att TA med rätt kunskap är ett mycket bra hjälpmedel beror på att det är naturliga utvecklingar som analyseras.

På finansmarknaden är det främst 2 saker som styr utvecklingen, girighet och rädsla. Det

optimala området för teknisk analys är dock klimatet där det i grunden endast en faktor styr hela utvecklingen, historiskt och framgent. Vår enda sol.

Möjligen bortsett från stora asteroidkrockar och andra möjliga slumpmässiga orsaker. På börsen finns mera ”brus” som stör utvecklingen kontinuerligt i form av ny information, insider info, myndigheter och större spelares önskan att driva utvecklingen åt olika håll o.s.v.


Det råder stor okunskap när det gäller klimatet. Det gäller framför allt tre missuppfattningar:


  1. Klimatet utvecklas kaotiskt och slumpmässigt.

  2. Klimatrörelserna är numera onaturligt stora och extrema.

  3. Uppvärmningen på senare tid är kopplad till tillväxten av CO2 och andra växthusgaser.


Det är fel. Därför att mätdata från verkligheten visar så.

Klimatet utvecklas exakt så som naturliga utvecklingar skall göra och alltid har gjort. Enligt ett relativt fåtal alternativ.

Problemet med teknisk analys är inte metoden i sig utan bristen på täta och mycket långa

mätdata. De mätdata vi har visar dock entydigt på naturliga utvecklingar och dessutom att vi

med stor sannolikhet står inför nedgångar inom kort, och ev. nedgångar av större dignitet, om de inte redan startat.Det gyllene snittet För att förstå det naturliga rörelsemönstret måste man förstå vågteorier, som härstammar från antiken, Gyllene snittet , över Fibonacci på 1100-talet och inte minst R.N Elliott som utvecklade Elliott Wave Theory (EWT) under början av 1900-talet. Jag skall inte behandla dem här men de finns att studera via nätet på massor av ställen, ex.


Och för att enklare kunna hantera data tydligare med olika ritverktyg mm använder man med fördel verktyg i dataprogram. Det program jag använder är litet, gammalt och enkelt. Ljusår från vad som kan hittas idag i bl.a. USA, och från ca början av 1990-talet, men är det bästa jag prövat och sett, för mina ändamål och behov.80.000 markbaserade stationer


Teknisk analys kan användas i perspektivet minuter ända upp till miljontals år, även för klimatet. Då det saknas noggranna data per dag eller ”strömmande” klimatmätningar globalt, använder jag det bästa möjliga jag hittat för kortsiktiga studier. Det är Temperature.Global som jag avläser manuellt varje dag. Dessa data jag registrerat är alltför korta för några längre slutledningar, och visar inte alls den globala utvecklingen, men ger ändå ett konsekvent flöde som täcker stora delar av jordklotet, ca 80.000 i huvudsak markbaserade stationer. Men bara just runt dessa. De visar bl.a. just detta att utvecklingen rör sig exakt och naturligt enligt ”reglerna” även kortsiktigt.


Det visar lite översiktligt även att flera cykler påverkar och ger reaktioner och ibland slutar att påverka när cykeln är över.


Fig : Analys av Temperatur Global från feb 2022 till jan 2024Nuvarande period är mellan två nedåtgående trender


För de lite längre studierna använder jag UAH satellitdata (anomalier). De är okorrigerade och mäter hela nedre delen av atmosfären i olika skikt, nedre troposfären, varierande i höjd på olika ställen på klotet, men ca 3-5000 meter upp. Då satellitdata började mätas först i slutet av 1978 är de inte tillräckligt långa för att visa hela större klimatcykler. Den senaste lite större klimatcykeln startade sannolikt i början/mitten av 1970-talet enligt nuvarande utveckling, och de rapporteras enbart månadsvis. Det hinner hända mycket på en månad så det är en klar nackdel men visar ändå relativt exakta resultat.


I korthet indikerar vågorna tillräckligt antal delvågor för en hel mindre fas och som alltid är

slutfasen den starkaste, där vi ännu inte säkert kan säga att toppen är nådd även om mycket talar för detta. Att nuvarande period är en korrektion mellan två långsiktigt trendande nedgångsperioder indikeras av de slagiga och överlappande vågorna sedan flera tusen år, och även senaste seklerna.

Trendande rörelser är icke överlappande vågor, enkelt uttryckt.Kritiska nivåer för uppnådd negativ riktning


Första kritiska nivå ser ut att vara ca - 0.25C och riktigt låga nivåer indikeras först vid

etablering under ca - 1.0C ( se figuren nedan ). Det har att göra med när en tillfällig korrektion övergår till att visa ny trend. Enligt nuvarande vågutbredning.Fig : Analys av global temperatur UAH från 1979 till 2024


Fig : Detaljbild analys av Temperatur Global UAH från 2007 till 2024 ( feb )Toppar år 1900 och nuläget


På längre sikt är de bästa och längsta mätdataserier över större områden jag tagit del av, och från vilka det finns tillgängliga dataserier att mata in i programmet, de från Sverige (SMHI) och USA (NOAA/UNHCN) men det finns långa serier från många håll i världen, ex från Island, Australien och Sydafrika o.s.v. och alla dessa liknar de två jag visar här till sin karaktär med en topp under början av 1900-talet med mellanliggande nedgång innan nya uppgångar tog vid mot dagens nivåer med exakta reaktioner vid viktiga nivåer.


Inga serier av rådata jag sett liknar de som presenteras av IPCC och media. Dessa (nedan) är dock årsmedelvärden under begränsad tid, vilket inte heller är tillräckligt långa serier för att täcka in den senaste större klimatvågen, sannolikt den från ca 1600-talet, eller tidigare variationer.


Bild Sverige

Fig: Analys av regional remperatur SVERIGE SMHI från 1867 till 2022


Bild USA

Fig: Analys av regional temperatur NOAA / USHCN USA från 1900 till 2018


På ca 2000 års sikt kan man ana att nuvarande utveckling enligt mätdata väl smälter in i tidigare vågutvecklingar enligt vetenskapen (enl. Moberg et. al. 2005) för norra hemisfären), där utvecklingen efter den mycket sannolika botten på 1600-talet (1646?) startar en första s.k. trevågsutveckling fram till där SMHI/NOAA mätdata fyller i mera noggrant från 1800-talets slut, med ytterligare en sådan sekvens. Nära nog en skolboksmässig utveckling, som dessvärre kraftigt höjer sannolikheten för att vi nu eller snart gått i mål för MYCKET lång tid.

Våg neråt på kommande


Mycket långsiktigt finns bara grova vetenskapliga beskrivningar, men allt pekar på att vi befinner oss i en s.k. fjärde våg neråt om bilden nedan är ungefär korrekt, under de senaste millennierna.

Det återstår således sannolikt minst en historisk våg neråt (den sista?), men behöver inte alls komma härifrån även om en ”mindre istid” likt 1600-talet skulle vara på väg.


Naturens klocka är den exakta för klimatet och alla naturliga utvecklingar, men har inte riktigt samma ”tideräkning” som vi är vana vid. Pusslet fortsätter.


Alvar Nyrén

Östhammar, Sverige.

Teknisk Analytiker

725 visningar0 kommentarer

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page