top of page
  • Skribentens bildChrister Käld

11/13 Fakta om JORDENS KLIMAT

Uppdaterat: 8 jan.

Den värmande effekten av varje CO2-molekyl minskar när dess koncentration ökar.Skyll inte på koldioxid. Den gasen har MYCKET LITEN inverkan på dagens klimatförändringar säger forskare. Varför är det sån fokus på att snabbt få ner våra utsläpp då om det sen inte har någon effekt ?


Det här är en väckarklocka för alla de som tror att vi kan styra klimatet genom att minska på CO2 utsläpp !!! Moder jord har sina egna planer.Undrar vad

hon tänker om våra planer på 1,5 graders mål? Men hon är ju snäll ... så säkert är det nåt i stil med : "lycka till!" Hon visar ju tummen upp!


En fördubblad CO2-koncentration från dagens 400 ppm till 800 ppm, en ökning med 100 %, skulle bara minska värmestrålningen till rymden med cirka 1,1 % , motsvarande mindre än 1 grader C varmare, vilket bekräftar att det

inte finns några tillförlitliga vetenskapliga bevis som stöder att mera CO2 leder till katastrof


Det här säger två riktiga höjdare inom strålningsfysiken professor William Happer och professor Richard Lindzen som båda har specialkompetens inom strålningsöverföring, den främsta drivkraften bakom växthuseffekten i jordens atmosfär.


Här följer valda delar ur deras studie som fått stor genklang i världen.


Klimatforskare har fastställt, och båda sidor är överens, att den värmande effekten av varje CO2-molekyl minskar avsevärt (logaritmiskt) när dess koncentration ökar. Detta är en av anledningarna till att det inte fanns någon skenande växthusuppvärmning när koncentrationen av CO2 närmade sig 20 gånger den idag under tidiga jordens historia.

Detta obekväma faktum, hur viktigt det än är, hålls mycket väl dolt och nämns sällan, eftersom det underminerar teorin om framtida katastrofala klimatförändringar.


CO2 blir en mindre effektiv växthusgas vid högre koncentrationer på grund av vad som ofta kallas "mättnad". Varje ytterligare ökning av CO2 i atmosfären med 100 ppm orsakar en mindre och mindre förändring i "strålningsdrivning", eller i temperatur, eftersom det finns mycket goda skäl att anta att temperaturförändringar är proportionella mot förändringar i strålningsdrivning säger Happer & Lindzén. Mättnaden visas i diagrammet ovan.


Det innebär att våra utsläpp från förbränning av fossila bränslen från och med nu kan ha liten inverkan på den globala uppvärmningen. Det finns inget klimatnödläge. Inget hot alls. Vi skulle kunna släppa ut så mycket CO2 som vi vill, med liten uppvärmningseffekt. Dock bör vi se till att våra utsläpp är fria från förorenande ämnen. CO2 bör släppas ut i REN form ! CO2 i sig är ju ingen förorening, som vissa dock promt vill påstå !!!!!!

Här följer ett tillägg för fysik-intresserade: Vi dyker lite djupare i Happers & Lindzéns studie :

Mättnad ger också ytterligare en anledning till varför en minskning av användningen av fossila bränslen till "nettonoll" framtill 2050 skulle ha en knappt noterad inverkan på klimatet, vilket motsäger teorin om att det finns en klimatrelaterad risk från fossila bränslen och CO2-utsläpp. Att tillföra mer CO2 till atmosfären minskar något flödet av långvågig infraröd strålning till rymden. Storleken på denna minskning kallas "forceringsökningen", dF, och den mäts i watt per kvadratmeter (W/m2). Detaljerna visas i grafen nedan.


Den jämna, djupblå kurvan visar den spektrala intensiteten hos värmeenergi som jorden skulle utstråla till rymden om vår atmosfär inte hade några växthusgaser eller moln. Det är en av de mest berömda kurvor inom fysiken. Formeln för kurvan upptäcktes av Max Planck, vars upptäckt av kvantmekaniken började med den blå kurvan.


Arean under den blå kurvan är ca 394 W/m2. Det är det totala flödet om jorden skulle stråla ut i rymden om ytan hade en temperatur på 15,6 C (60⁰F) och det inte fanns några växthusgaser som fördröjde strålningens utströmning. Utan växthusgaser skulle den totala värmeförlusten på 394 W/m2 genom en genomskinlig atmosfär snart kyla jordens yta till -8 C (16 °F), långt under fryspunkten. Det mesta av livet skulle sluta vid dessa låga temperaturer. Vi borde vara tacksamma för jordens växthusuppvärmning.Under Plancks blå kurva finns en taggig svart kurva. Den visar hur mycket mindre jorden utstrålar infraröd strålning till rymden med den nuvarande koncentrationen av växthusgaser, vattenånga, H2O, lustgas N2O, koldioxid, CO2, ozon, O3 och metan CH4. På grund av växthusgaserna strålar jorden ut 277 W/m2 i rymden, arean under den taggiga svarta kurvan, och 70 % (277/394) av vad den skulle stråla ut utan växthusgaser.


Den röda kurvan är den strålning som släpps ut i rymden om CO2-koncentrationerna skulle fördubblas från 400 ppm till 800 ppm. Som synes är skillnaden knappt märkbar, en minskning av strålningen till rymden med cirka 3 W/m2, vilket minskar strålningen till rymden från 277 W/m2 till 274 W/m2, en minskning med 1,1 % (3/277). till 280 W/m2. Alltså en 100% ökning av CO2-koncentrationen. Den gröna kurvan gäller ett teoretiskt fall där vi inte skulle ha någon CO2 alls i atmosfären.

I genomsnitt är värmen som transporteras ut i rymden av infraröd strålning lika med den värme som avsätts på jorden av absorberat solljus. Således, om uppvärmningshastigheten för solljus skulle förbli densamma efter en ökning av växthusgaser, skulle värmeenergi tillföras jorden och dess temperatur skulle öka.

Detta skulle vara analogt med att lägga ett lock på en kastrull med vatten, som hålls ljummen av låg värme på en spisbrännare. Locket skulle fördröja den konvektiva värmeförlusten och få vattnet att bli varmare. Så småningom skulle pannan med lock värmas upp tillräckligt för att tappa värme i samma takt som pannan utan lock, och temperaturen skulle sluta stiga.

Jorden skulle reagera på den 1,1-procentiga förlusten av strålning till rymden ungefär som vattenpannan. Jordens strålningsflöde F till rymden är mycket nära det hos en svart kropp med en absolut temperatur T på jordytan. Detta flöde ges av Stefan-Boltzmanns lag som F=sT^4 Här är s Stefan-Boltzmanns konstant. Från elementär kalkyl minns vi att en ökning dT av den absoluta temperaturen kommer att orsaka en ökning dF av flödet som ges av dF=4sT^3 Genom att dividera vänster och höger sida av dessa enkla ekvationer med varandra finner vi dF/F=4dT/T eller vice versa, dT/T = 1/4 dF/F Således, för att öka flödet med 1,1 % och få solvärmen i balans med strålningskylning, så behövs en temperaturökning av dT/T, på 1/4 1,1 % = 0,28 %. Eftersom jordens absoluta temperatur är ungefär T = 300 K, (60 ° F), är den erforderliga temperaturökningen dT = 0,0028 x 300 K = 0,84 K = 0,84 C °. Denna uppskattning, 0,84 C°, är fyra gånger mindre än den "mest sannolika" uppvärmningen på 3 °C som IPCC hävdar för en fördubbling av CO2.


IPCC:s forskare känner till detta och accepterar dess sanning MEN panelen som avgör vilken information som får gå ut röjer undan denna fakta. Det skulle antagligen slå hål på och klart störa deras klara budskap som de satt igång : koldioxiden är boven och det skall bort !!!


IPCC:s mycket större temperaturökning från en fördubbling av CO2 beror på enorma hypotetiska positiva återkopplingar från förändringar i vattenånga och moln i atmosfären. Vi noterar att stora positiva återkopplingar är ovanliga till sin natur. De flesta återkopplingar är negativa, och denna observation är till och med värdig namnet LeChateliers princip, som ofta uttrycks som:

"När något system i jämvikt under en längre tid utsätts för en förändring i koncentration, temperatur, volym eller tryck, (1) ändras systemet till en ny jämvikt, och (2) denna förändring motverkar delvis den tillämpade förändringen."

De stora positiva återkopplingar som IPCC antar bryter mot Le Chateliers princip. De stämmer inte alls överens med den geologiska historien om jordens temperatur och CO2-koncentrationer.

Grundläggande fysik visar alltså att en fördubbling av CO2 skulle resultera i en temperaturökning på mindre än 1°C. Följaktligen finns det ingen klimatrelaterad risk orsakad av fossila bränslen och CO2, och ytterligare en anledning till att det inte finns någon vetenskaplig grund för påståendet att CO2 skulle vara linjärt drivande av temperaturen.


Källa : https://co2coalition.org/ s71022-20132171-302668.pdf (sec.gov) Professor Happer föredrag ( 1h 25 min ): (33) "CO2 , The Gas of Life"-Dr. William Happer - YouTube


302 visningar6 kommentarer

6 Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Guest
Nov 23, 2023
Rated 5 out of 5 stars.

Professor William Happer och professor Richard Lindzen som båda har specialkompetens har därmed högsta möjliga trovärdighet inom detta område. Tack för klar presentation!

Like

Christer Käld
Christer Käld
Nov 20, 2023

Tack Nisse för din fråga. Vad säger då denna princip egentligen: " Försiktighetsprincipen är ett redskap för att hantera risker. Den innebär att om en viss politik eller en viss åtgärd kan utgöra fara för allmänheten eller miljön och om forskarvärlden ännu inte är enig i frågan, bör politiken eller åtgärden inte genomföras. Politiken eller åtgärden kan dock ses över när mer vetenskaplig information blir tillgänglig. Principen beskrivs i artikel 191 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Försiktighetsprincipen får endast åberopas om det finns en potentiell risk och får inte användas för att motivera godtyckliga beslut. " Med denna blogg försöker jag lyfta fram den forskning som ifrågasätter mainstream- åsikter i klimatfrågan. Bloggen visar tydligt på att det FINNS annan forskning än den…

Like

Christer Käld
Christer Käld
Nov 20, 2023

Nils Saramo

Marcus fråga hänför sig säkert till försiktighetsprincipen. Hur tänker du här, Christer, oberoende av vem som har rätt eller fel?

Like

annochjan
Nov 19, 2023

Vad händer om klimathotsskeptikerna har fel?

Kort, kort: Eftersom de vilar sin uppfattning både på paleogeologiska mätvärden från några miljarder år sedan och hyperaktuella mätningar från AMO-forskare som V. Happer med många flera så är det oerhört svårt att tro på vad IPCC/summery for policymakers (SMP) förkunnar.

🤔

Like

Christer Käld
Christer Käld
Nov 18, 2023

Tack för din fråga. Frågan nästan kräver en motfråga: " Vad sedan då, om dessa forskare har rätt? Men först till din fråga.

”Vad sedan då, om du har fel?”

Det är kanske inte helt korrekt att påstå att man har rätt eller fel i en fråga som har en vetenskaplig grund, i synnerhet inom klimatvetenskapen som är kanske den mest komplicerade av alla. En vetenskaplig rapport eller studie ( förutom inom matematiken ) säger aldrig att den är sann eller falsk. Den gäller tills vidare. Tills någon motbevisat den. För att ha en vetenskaplig "tyngd" måste hypotesen vara falsifierbar, d.v.s leda till påståenden vars riktighet kan testas. Stor del av den forskning jag hänvisar till i denna blogg är evidensbaserad, alltså…

Like
bottom of page