top of page
  • Skribentens bildChrister Käld

Hur El Niño påverkar jordens temperatur

Den pågående El Niñon överskrider inte gränsvärdet på +2,0 för en mycket stark El Niño, utan sannolikt kommer den att ligga kvar mellan 1,8 och 1,9, men ENSO följer ännu inte de genomsnittliga reglerna särskilt bra, och kan överraska, säger forskare Antero Ollila.


Inledning Ett möte kallat COP28 (Coference of Parties 28) har avslutats i Dubai, där man beslutade att uppnå koldioxidneutralitet innan 2050. I praktiken skulle detta innebära en utfasning av användningen av fossila bränslen (kol, olja och gas). De flesta (detta är vad jag tror) förstår att det är ett helt omöjligt mål. Som bekant har dessa beslut haft liten effekt på vad som faktiskt kommer att hända. Det är bara ett dyrt spel.

I det här inlägget kommer jag att beröra ämnet endast i den meningen att den globala temperaturförändringen hittills till stor del har berott på naturliga faktorer, och jag kommer att peka på några exempel i detta avseende.

Bilderna är från NOAA:s hemsida och några vetenskapliga publikationer, med angivande av källan, och några är mina egna bilder.

ENSO-fenomenet, eller El Niño och La Niña

ENSO står för El Niño Southern Oscillation, vilket fritt kan översättas till El Niño Södra Oscillation. Detta är en kortvarig klimatstörning, som vanligtvis inträffar vart 2–7 år, och påverkar den globala yttemperaturen och nederbörden över ett stort område. ENSO-fenomenet uppstår i Stillahavsområdet vid ekvatorn. Den är uppdelad i fem delar. Det viktigaste området är Nino 3.4, som i enlighet med sina siffror sträcker sig över områdena 3 och 4 (120 till 170 grader västlig longitud), figur 1. Tremånadersmedelvärdet av ytvattentemperaturavvikelsen för havsvatten i detta område registreras och kallas ONI (Oceanic Nino Index). ONI har blivit standardmåttet på ENSO-fenomenets omfattning.

Figur 1. Nino 3.4-området och situationen för havsvattentemperaturavvikelser i november 2023.


ENSO-fenomenet är oftast antingen El Niño i den varma fasen eller La Niña i den kalla fasen, det vill säga när ONI överstiger +0,5 eller faller under -0,5. Detta fenomen observerades först av fiskare från Ecuador och Peru. Eftersom havsvattnet värmdes upp runt jul döpte de det till El Niño, vilket också kan betyda Jesusbarnet. I det här fallet kom Jesusbarnet inte med gåvor till fiskarna, utan fiskfångsterna minskade eftersom det näringsrika kalla ytvattnet försvann. Den lilla flickan, La Nina, kom tillbaka med fisken.Figur 2. ONI:s historia sedan 1990.


Figur 2 visar ENSO:s historia mätt med ONI. När El Niño inte inträffar finns det en kall fas, känd som La Niña, när Stilla havets passadvindar blåser över det tropiska havet från öst till väst. Vindarna pressar ut varmt ytvatten i den västra delen av havet och havsnivån i Indonesien är ungefär en halv meter högre än vid Sydamerikas kust. I östra Stilla havet stiger kallt och näringsrikt vatten från djupet till ytan. Detta kommer att öka fiskbestånden i området. Havsytetemperaturen utanför Sydamerikas kust är cirka åtta grader lägre än i västra Stilla havet. Regn är rikligt i den västra varma regionen, och östra Stilla havet är relativt torrt.

Under El Niño avtar passadvindarna. Detta leder till en minskning av havsytetemperaturerna i västra Stilla havet och på motsvarande sätt en ökning av temperaturerna i östra Stilla havet. Samtidigt försvagas uppflödet av näringsrikt vatten utanför Sydamerikas kust. Blandningen av Stilla havets ytskikt försvagas avsevärt, dvs. varmt ytvatten faller på plats, vilket effektivt avdunstar vatten till atmosfären, Figur 3. Temperaturen under El Niño förändras snabbare än under La Niña på grund av ytvattnets blandningsfenomen.Figur 3. Trender i global yttemperatur och luftfuktighet från 1980 och framåt.Figur 3 illustrerar grafiskt att El Niños temperatureffekt inte bara beror på ökningen av yttemperaturen i Stilla havet, utan i huvudsak innebär en ökning av luftfuktigheten i atmosfären, det vill säga mängden vatten. Eftersom vatten är den mest kraftfulla växthusgasen stiger temperaturen på grund av den ökade växthuseffekten.

I figur 4 sammanfattas El Niñon:s effekter på nederbörden på jorden. Den mest signifikanta effekten är att under El Niño i västra delen av Nordamerika intensifieras nederbörden och bl.a. kan det regna kraftigt i Kalifornien. Å andra sidan står Australien inför en torrperiod.Figur 4. Effekten av El Niño på nederbörd. källa: http:/noaa.gov/understanding-el-nivo

Nuvarande El Niño 1923

I maj 2023 blev ONI-värdet positivt och överskred gränsvärdet på +0,5, dvs. den nuvarande El Niño föddes, figur 5. Det senaste uppmätta ONI-värdet på 1,8 är från oktober.


Figur 5. Månatliga ONI-värden sedan 1996.


Uppgifterna i figur 5 visar att toppen av El Niño infaller antingen i november eller december, och från figur 5 går det inte att uppskatta vad som kommer att hända nu, det vill säga efter november eller december, men vi ligger i toppen.
Figur 6. El Niño – grafer över episoder sedan 1950.


Figur 6 visar NOAA:s sammanfattning av El Niño-episoder och visar en starkare linje av den pågående El Niño under namnet 2022-2023. Av figuren kan vi dra en ganska säker slutsats att den nuvarande El Niño inte överskrider gränsvärdet på +2,0 för den mycket starka El Niño, utan sannolikt kommer att ligga kvar mellan 1,8 och 1,9. Men ENSO följer ännu inte de genomsnittliga reglerna särskilt bra, och kan överraska oss.Figur 7 visar Pierre Gosselins sammanfattning av en artikel av forskare vid universitetet i Potsdam (Ludescher et al.), där de drog slutsatsen att deras modell korrekt förutspådde uppkomsten av ENSO-händelser efter 2012 med 80 % säkerhet. PIK står för Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (Potsdams institut för forskning om klimatpåverkan).


En modell av forskare vid Potsdaminstitutet förutspådde med 80 procents säkerhet att en ny El Niño skulle börja 2020. Som du kan se i figur 7 började La Niña i september 2020. Det händer när man förutspår framtiden; Denna modell fungerade också bra för att "förutsäga" det förflutna.


Uppdatering av temperaturmätningar


Temperaturmätningar för oktober och november finns nu tillgängliga, figur 8. Jag ritade inte HadCRUT5-temperaturgrafen eftersom den nästan överlappar GISS-temperaturen.


Figur 8. Trender för temperaturavvikelser från 1997 och framåt.Figur 8 visar att UAH-satellitmätningen överreagerade något på El Niño. Temperaturen i november sjönk något från värdet i oktober. I november var effekten av El Niño cirka 0,05 grader, eftersom effekten kommer med en fördröjning på cirka sex månader. Många har också erbjudit El Niño som en förklaring till de höga temperaturerna sommaren 2023, vilket jag är tveksam till. Om El Niños maximum är 2,0 i november 2023 kommer temperatureffekten att vara ganska exakt 0,2 grader Celsius i april-maj 2024. Då kommer vi att läsa om kraftiga regn i Kalifornien och torka i Australien. Medierna kommer att få panik över klimatförändringarna, trots att det är en klimatstörning som inte orsakas av människan.Figur 9 visar GISS temperaturtrend, ENSO temperatureffekt, effekt av solstrålning och förändringen i strålningsdrivningen av koldioxid enligt IPCC.

Figuren visar att temperaturen följer ganska väl förändringar i solstrålningen som absorberas av jorden. Det var nog ingen i Dubai som visade den här bilden för deltagarna och frågade vilka slutsatser man drar. Koldioxidhalten ökar i en jämn årstakt och figuren visar variationer inom året på grund av förändringar i växtlighetens fotosynteshastighet på norra halvklotet. Det måste vara en märklig modellering om CO2-kurvan ger någon korrelation, det vill säga orsakssamband, till globala temperaturförändringar efter 2014.


IPCC:s modeller visar dock på detta. Eller om jag utvecklar det lite så lämpar sig inte deras modell för detta heller, utan det hela hanteras genom att utesluta förändringar i solinstrålningen från modellen. IPCC kan också göra det, när det finns fullständig informationshegemoni och hur var det talesättet ljöd: "Ingen korp pickar korpens öga", vilket gäller de allra flesta klimatforskare. Oliktänkare räknas inte till den gruppen.Dr. Antero Ollila / Blogg : https://www.climatexam.com/
94 visningar1 kommentar

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page